Loading...
  • Kontakt: +381 11 406 9027

Politika privatnosti

Informacija o obradi podataka o ličnosti

RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI

Curasept d.o.o.Beograd (u daljem tekstu: Društvo)  je Rukovalac Vaših podataka o ličnosti prema važećem  Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti koji se primenjuje na teritoriji Republike Srbije. Društvo kao Rukovalac podacima o ličnosti određuje svrhu obrade podataka o ličnosti.

Adresa: Bulevar Vojvode Mišića br.17, 11000 Beograd, Republika Srbija, PIB 111490526, Matični broj  21490130.

Kontakt telefon: +381 11 406 9027

Mail adresa: info@curasept.rs

 

LICE IMENOVANO ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo je imenovalo lice za zaštitu podataka o ličnosti. Možete ga kontaktirati na e-mail adresu info@curasept.rs  ili na prethodno navedenu adresu Društva uz naznaku „za Lice za zaštitu podataka o ličnosti.“

 

SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI I PRAVNI OSNOV OBRADE

Vrste podataka o ličnosti koje obrađujemo zavisi od konkretne svrhe obrade, od zaključivanja konkretnog ugovora o kupovini, ili obrada zahteva koji ste nam uputili.
U većini slučajeva  Društvo obrađuje lične podatke neophodne za identifikaciju, kao što su npr. ime, prezime, adresa prebivališta, e-adresa, a ponekad su potrebni i dodatni podaci o ličnosti, kao što je datum rođenja,broj telefona i dr.

Neke usluge vam omogućavaju da nam direktno dostavite podatke, na primer:

  • kada kreirate nalog ili profil , možemo tražiti podatke kao što su ime i prezime,datum rođenja ili e-adresa
  • ako od nas naručite proizvod ili uslugu koja se plaća , možemo da vam zatražimo ime i prezime,adresu , kontakt podatke i adrese za isporuku i plaćanje kako bismo obradili vašu porudžbinu
  • da bismo vam dali odgovore kada kontaktirate službu prodaje mogu nam biti potrebni podaci da bismo verifikovali vaš identitet i proizvod na koji se pitanje odnosi
  • kada komunicirate sa osobljem službe prodaje , komunikacija se prenosi putem naših sistema

U nastavku navodimo svrhe za koje Društvo prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti:


Sklapanje/izvršavanje ugovora o kupovini:

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo za sklapanje/izvršavanje ugovora o kupovini ,pružili neku uslugu ili prilikom rešavanja reklamacija .


Ispunjavanje pravnih obaveza Društva:

Podatke o ličnosti  Društvo koristi i radi ispunjavanja pravnih obaveza kao što su na primer, ali ne isključivo, obaveze propisane regulativom koja se tiče poreza, računovodstva, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i sl.


Obrada podataka na osnovu saglasnosti /pristanka

Podatke o ličnosti Curasept može prikupljati i obrađivati u određene svrhe na osnovu date saglasnosti lica na koje se podaci o ličnosti odnose. U tom slučaju Društvo će unapred informisati lice o svrhama takve obrade  podataka o ličnosti, tražeći prethodnu saglasnost za to.

Primer kada Društvo traži  saglasnost za obradu podataka o ličnosti je  direktno oglašavanje /direktni marketing, kao i kontaktiranje za promotivne svrhe i za istraživanje tržišta. Ova saglasnost se može prikupiti kako od lica koja su u ugovornom odnosu sa Društvom, tako i od lica koje to nisu (npr. saglasnosti prikupljene na sajmovima i sl).

Data saglasnost uvek može da se povuče, ali povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade koja se temeljila na toj saglasnosti pre nego što je ona povučena.
Saglasnost je dobrovoljno, informisano i posebno izražavanje volje kojom putem izjave odnosno jasne potvrdne radnje osoba daje nedvosmisleni pristanak za obradu  podataka o ličnosti u određenu svrhu.

Obrada podataka putem internet stranica Društva

Prilikom korišćenja internet stranice Društva curasept.rs  prikupljaju se i obrađuju  podaci  o ličnosti na dva načina. Prvi je ukoliko ih sami unesete kroz obrasce:

Online forme za kontakt i za prijavu na Newsletter (promotivne informacije).

On line prodavnica: Web shop

Drugi način je sa ciljem unapređivanja korisničkog iskustva i usluge kao i sa ciljem prilagođavanja ponude Društva Vašim potrebama i interesovanjima.
U slučaju da ste podneli prigovor putem internet stranice Društva, podaci o ličnosti koje ste dostavili čuvaće se u roku koji je definisan prema odredbama propisa koji definišu postupanje sa prigovorima korisnika usluge osiguranja.
Ukoliko želite da dobijate Newsletter Društva možete se prijaviti unosom email adrese na formi za prijem istog na sajtu Društva. U svakom trenutku možete se odjaviti sa liste za  dobijanje Newslettera putem linka koji dobijete u svakom broju Newsletter-a.

Isključivanjem kolačića na računaru ili mobilnom uređaju možete onemogućiti Društvu  prikupljanje podataka u cilju poboljšanja korisničkog iskustva i usluge.

Više informacija o uslovima korišćenja Internet stranice Društva  i o Politici privatnosti možete saznati ovde.

 

KATEGORIJE PRIMALACA PODATAKA O LIČNOSTI

Podaci o ličnosti se  obrađuju u svrhe koje su navedene u ovom dokumentu. Kada je za ostvarenje te svrhe potrebno, podacima o ličnosti mogu imati pristup određeni primaoci:

  • Banke
  • Državni organi i nadzorni organi (npr. Narodna banka Srbije, sudovi, tužilaštva, Poreska uprava, MUP, Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma i dr)
  • Eksterni partneri sa kojima Društvo ima ugovorenu saradnju (poverene aktivnosti), kao npr. oni koji upravljaju čuvanjem podataka, skladištenjem ili uništavanjem
  • Advokatske kancelarije, agencije za naplatu potraživanja, javni beležnici i sl.

U svim navedenim slučajevima, prenos i obrada podataka o ličnosti vrši se uz obavezne mere zaštite ličnih podataka.

 

PRENOS PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Podaci o ličnosti obrađuju se na teritoriji Republike Srbije. Ukoliko se podaci o ličnosti obrađuju i/ ili na teritorijama izvan Republike Srbije, onda Društvo postupa prema odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i pridržava se liste koju je usvojila Vlada Republike Srbije, a koja definiše teritorije na kojima se garantuju adekvatne mere zaštite, obrade i postupanja sa podacima o ličnosti.

Ukoliko se prenos vrši na teritorije ili u međunarodne organizacije koje se ne nalaze na listi koju je usvojila Vlada Republike Srbije, pre prenosa Društvo će  zatražiti mišljenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, što je obaveza Društva kao rukovaoca podacima, prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, a takođe će Vam omogućiti da se upoznate koji se podaci prenose i koje se mere zaštite primenjuju.

 

ROK U KOJEM ĆE PODACI O LIČNOSTI BITI ČUVANI

Vaši  podaci o ličnosti biće čuvani onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju. Na primer, kada je reč o sklapanju i izvršavanju ugovora o online kupovini, taj rok zavisi od rokova zastarelosti potraživanja za konkretnu vrstu ugovora. Ti rokovi mogu zavisiti i od drugih specifičnih rokova čuvanja propisani posebnim zakonima i propisima (npr. koji definišu prigovore, sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, računovodstveni i poreski propisi i sl).

 

VAŠA PRAVA PRILIKOM OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI OD STRANE RUKOVAOCA PODACIMA

U zavisnosti od svrhe obrade i pravnog osnova obrade podataka o ličnosti, informišemo Vas da imate sledeća prava:

Pravo na pristup Vašim podacima o ličnosti;
Pravo na ispravku Vaših podataka o ličnosti kako bi uvek bili tačni;
Pravo na brisanje Vaših podataka o ličnosti ako je primenjivo;
Pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti pod određenim okolnostima, na primer kada uložite prigovor na tačnosti podataka o ličnosti, a za vreme dok ne proverimo njihovu tačnost;
Pravo na prenos podataka o ličnosti (ukoliko je primenjivo);
Pravo na prigovor obradi podataka koja se temelji na našem legitimnom interesu;

Pravo na prigovor na automatizovano pojedinačno donošenje odluka (ukoliko je primenjivo).
Ukoliko imate pitanja koja se tiču ličnih podataka, možete pisati na kontakt e-mail adresu: info@curasept.rs
Zahtev za ostvarivanje nekog od prava (npr. pravo na pristup, brisanje) možete dostaviti lično na adresu Društva.
Društvo će odgovoriti na Vaš zahtev u roku propisanom Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

PRAVO NA PODNOŠENJE PRITUŽBE NADZORNOM ORGANU- POVERENIKU ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

U svakom trenutku možete podneti pritužbu na obradu Vaših podataka o ličnosti ukoliko smatrate da je obrada izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, nadležnom nadzornom organu – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, adresa Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd, e-mail: office@poverenik.rs

 

Politika privatnosti

Ovom internet stranicom upravlja Curasept d.o.o.Beograd (u daljem tekstu: Curasept) i odgovoran je za sadržaje koji se na njoj nalaze. Curasept posluje u skladu sa principima poslovanja koji poštuju najviše standarde poštovanja privatnosti.

Prikupljanje ličnih podataka

Prikupljanje ličnih podataka tokom pregledanja internet stranica curasept.rs (u daljem tekstu: web stranica) je anonimno i tom prilikom se ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu ličnu identifikaciju kao što su ime i prezime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa (u daljem tekstu: lični podaci).

Posebno ćemo naglasiti  kada su nam Vaši lični podaci potrebni radi pružanja usluge ili realizacije transakcije koju ste zatražili. Lični podaci koje prikupljamo putem web stranica mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, telefon, e-mail adresu, i druge podatke po potrebi. Curasept automatski prikuplja podatke o Vašem računaru. Ovi podaci mogu uključivati tip pretraživača, ime domena, vreme pristupa, adrese web stranica i sl. Curasept ove podatke koristi sa ciljem da ponudi svoje usluge, održava i unapređuje njihov kvalitet i prikuplja statističke podatke vezano za korišćenje svoje web stranica.

Prikupljene podatke Curasept obrađuje sa istim ciljem zbog kojih su i dati, odnosno analize  posećenosti web stranice i pružanja adekvatnih informacija svojim klijentima o proizvodima i uslugama iz svoje ponude. Takođe, Curasept može koristiti prikupljene podatke kako bi unapređivala korisničku uslugu, omogućila jednostavnije korišćenje web stranice time što će eliminisati potrebu za ponovljenim upisivanjem istih podataka, kao i sa ciljem prilagođavanja web stranice Vašim potrebama i interesovanjima.

Upisom ličnih podataka u predviđena polja na web stranicama potvrđujete da  ste svoje lične podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje i da dozvoljavate da se koriste za  istu svrhu za koju su i dati. Podatke prikupljamo isključivo radi postupanja po Vašem zahtevu, i podatke mogu koristiti samo zaposleni u Društvu, a dostavljeni podaci predstavljaju minimum informacija koji nam je u ove svrhe neophodan.

Curasept, kao rukovalac i obrađivač podataka preduzima neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, koje su potrebne da bi se Vaši lični podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Politika kolačića (cookies)

Kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo prilikom pregledanja Curasept web stranica, koristimo ovu priliku da vas obavestimo kako ova web stranica na Vaš računar smešta malu količinu informacija zvanih kolačići (cookies).  Korišćenjem ove web stranice pristajete na korišćenje kolačića. Ukoliko ih blokirate, i dalje ste u mogućnosti da pregledate stranicu,  ali sa ograničenim funkcionalnostima.

Šta je kolačić?

Kolačić je informacija postavljena na lični računar ili mobilni uređaj u trenutku  pregledavanja internet stranice koju ste posetili. Kolačići omogućavaju jednostavnije korišćenje, budući da olakšavaju internet podešavanja (jezik ili adresa) tako da ih pri ponovnom učitavanju stranice aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korišćenja, odnosno poboljšavaju Vaše korisničko iskustvo prilikom pregledanja Curasept web stranica.

Osim ovih jednostavnih informacija vezanih za lakše upravljanje, kolačići mogu sačuvati i veliki broj ličnih podataka za šta Vi prethodno morate dati saglasnost. Ukoliko niste dali saglasnost, kolačići ne mogu  pristupiti datotekama na Vašem računaru. Aktivnosti pripreme i slanja kolačića ne možete videti, međutim u postavkama izabranog internet  pretraživača možete odabrati različite mogućnosti, kao što su odobravanje ili odbijanje zahteva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i slično.

Kolačići nam takođe omogućavaju da pratimo posećenost i saobraćaj na našim web stranicama (pomoću alata kao što su Google Analytics, DoubleClick, Hotjar, Facebook i Google Tag Manager). Sve informacije koje na taj način kolačići prikupljaju se akumuliraju i anonimne su i ne dele se s bilo kojim drugim subjektima.

Kako onemogućiti kolačiće?

Sve ove informacije mogu biti smeštene na Vaš računar ili mobilni uređaj edino ako Vi to omogućite – internet stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im vi niste dali, a ne mogu ni pristupiti drugim sadržajima na Vašem računaru ili mobilnom uređaju.

Isključivanjem kolačića onemogućavate prikupljanje kolačića na svom računaru ili mobilnom uređaju. Postavke kolačića mogu da se konfigurišu i menjaju u  internet pregledaču koji ste odabrali. Ranije instalirane kolačiće možete obrisati iz Vašeg internet pretraživača. Onemogućavanje, odnosno brisanje, može značiti i umanjenje funkcionalnosti internet stranice. Većina pregledača može se podesiti tako da ne dostavljaju kolačiće. Ukoliko se odlučite na taj korak – predlažemo da na svojim pretraživačima instalirate Privacy Badger (besplatan dodatak koji je napravila Fondacija za elektronske granice (Electronic Frontier Foundation – EFF), organizacija koja se bavi zaštitom prava u digitalnom svetu), ili drugi alat koji vas štiti od praćenja dok pregledate web.

Šta su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije, uklanjanju se sa Vašeg ličnog računara ili mobilnog uređaja u trenutku zatvaranja internet pretraživača koji ste koristili za pregled stranice. Uz pomoć ovih kolačića, stranice prikupljaju privremene podatke.

Šta su trajni kolačići?

Trajni ili sačuvani kolačići ostaju na Vašem  računaru ili mobilnom uređaju i nakon zatvaranja internet pretraživača. Uz pomoć ovih kolačića internet stranice prikupljaju podatke kako bi vam se olakšalo korišćenje. Primera radi, internet stranice koje zahtevaju unos korisničkog imena i lozinke “zapamtiće” Vaš unos koji će se pojavljivati pri svakoj novoj poseti istoj stranici. Trajni kolačići ostaće zabeleženi na računaru danima, mesecima ili godinama.

Šta su kolačići prvog lica?

Kolačići prvog lica strane dolaze sa internet stranice koju gledate, a mogu biti privremeni ili trajni. Na taj način, internet stranice prikupljaju podatke koji će vam olakšati korišćenje pri svakoj novoj poseti toj stranici.

Šta su kolačići trećeg lica?

Kolačići trećeg lica na Vaše računare dolaze sa drugih web mesta koja se nalaze na internet stranici koju pregledate. Takvi su, na primer, pop-up oglasi i u tom slučaju uloga kolačića je da prate određenu internet stranicu iz pozicije oglašavanja.

Koristi li ova web stranica kolačiće?

Da, ova internet stranica koristi kolačiće kako bi vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi ova web stranica?

Privremene kolačiće (Session cookies) – koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internet pretraživača u kome radite.

Trajne kolačiće (Persistent cookies) – koji će ostati “zabeleženi“ u Vašem internet pretraživaču dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne i ne uključuju Vaše lične podatke.

Isključenje odgovornosti

U izuzetnom slučaju greške na nekoj od stranica Curasept internet prezentacije, Curasept će nastojati da istu ispravi u što kraćem vremenskom periodu i da ažurira sadržaj svojih internet stranica.

Usled mogućnosti postojanja eventualne greške ili nenamernog propusta na nekoj od stranica ove prezentacije, pozivamo sva zainteresovana fizička i pravna lica da se o konkretnim uslovima svih proizvoda i usluga koji su predstavljeni na ovom sajtu, obavezno prethodno raspitaju pozivom na brojeve telefona +381 11 406 9027

Linkovi

Curasept na svojoj web stranici putem linkova Vam daje mogućnost povezivanja sa drugim web stranicama (Facebook, Linkedin, Instagram, YouTube...), baš kao što se te stranice mogu povezati sa našom.

Važno je da znate da druge web stranice funkcionišu u skladu sa njihovim Uslovima korišćenja i Pravilima privatnosti i da Curasept nema kontrolu nad istima, da ne poseduje njihove podatke, niti može da garantuje, ili da bude odgovoran za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvode ili druge materijale koji su dostupni na tim web stranicama.

Informacija o obradi podataka o ličnosti i kontakt podaci

Za pitanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti možete pisati na email adresu info@curasept.rs

Završne odredbe

Curasept zadržava pravo promene ove Politike privatnosti. U slučaju da dođe do izmene postojeće Politike privatnosti, blagovremeno ćemo vas obavestiti na uočljiv način. Ljubazno Vas molimo da povremeno proverite eventualne izmene ove Politike privatnosti kako biste bili pravovremeno informisani o njenim promenama.

 

 

BACK TO TOP